Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In de hierop volgende tekst wordt verstaan onder:

– deelnemer: degene die deelneemt aan een training, workshop, opleiding, coachtraject of andere activiteit van Mi Sook Coaching;

– diensten: alle door Mi Sook Coaching geleverde producten en diensten met als doel persoonlijke en/of professionele groei van de deelnemer(s), waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, trainingen, opleidingen en advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht;

– opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Mi Sook Coaching de opdracht voor de werkzaamheden (heeft) verstrekt. De opdrachtgever kan tevens deelnemer zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genoemd, tussen Mi Sook Coaching en haar opdrachtgevers voor het leveren van diensten.

2.         Niet alleen Mi Sook Coaching, maar ook alle door Mi Sook Coaching voor de uitvoering van enige opdracht ingeschakelde derden, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3.         Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Mi Sook Coaching en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.         Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mi Sook Coaching uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn aanvaard.

Artikel 3: offertes

1.         Alle door Mi Sook Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.         Mi Sook Coaching is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk of per e-mail met ontvangstbevestiging van Mi Sook Coaching is bevestigd.

3.         Offertes zijn gebaseerd op de bij Mi Sook Coaching beschikbare informatie.

Artikel 4: Honorarium en (on)kosten

1.         De door Mi Sook Coaching uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen zoals de betaling van een vaste prijs.

2.         Prijzen in offertes zijn in euro. BTW wordt niet verrekend in verband met de wet K.O.R.

3.         Alle door Mi Sook Coaching opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens reis- en andere onkosten van ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld. 

Artikel 5: De overeenkomst: Algemene rechten en plichten

1.         Met Mi Sook Coaching gesloten overeenkomsten leiden voor Mi Sook Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

2.         Mi Sook Coaching verplicht zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Mi Sook Coaching kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.         Mi Sook Coaching heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Mi Sook Coaching gesloten overeenkomst. Mi Sook Coaching verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

4.         Als Mi Sook Coaching op verzoek van de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk in samenwerking met een derde vervult, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Mi Sook Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van deze derde.

5.         De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mi Sook Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mi Sook Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mi Sook Coaching zijn verstrekt, heeft Mi Sook Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.         Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

7.         Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Mi Sook Coaching een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Mi Sook Coaching op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe en redelijke termijn stellen waarbinnen Mi Sook Coaching de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

8.         Mi Sook Coaching heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, coachtraject of andere activiteit te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Mi Sook Coaching voor de niet uitgevoerde en geannuleerde activiteiten reeds betaalde bedrag.

9.         Wanneer de opdrachtgever zonder verplaatsing of annulering, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Mi Sook Coaching, is Mi Sook Coaching gerechtigd 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2.         Mi Sook Coaching zal de opdrachtgever tijdig informeren wanneer wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, kwalitatieve consequenties heeft, of consequenties heeft voor het tijdstip van de uitvoering of voltooiing van de uitvoering.

Artikel 7: Contractsduur

1.         Als de met Mi Sook Coaching gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde dienst aan de opdrachtgever, is de met Mi Sook Coaching gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk of per e-mail met ontvangstbevestiging opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

2.         Mi Sook Coaching behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen.

Artikel 8: Plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

1.         Mi Sook Coaching heeft het recht om zonder opgave van reden een deelnemer te weigeren.

2.         Mi Sook Coaching plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere activiteit van Mi Sook Coaching in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

3.         Wanneer voor een activiteit toelatingseisen van toepassing zijn, is toelating afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s). 

4.         Een deelnemer kan zich in overleg met Mi Sook Coaching en de opdrachtgever laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de activiteit schriftelijk of per e-mail aan Mi Sook Coaching is doorgegeven. Voor vervanging berekent Mi Sook Coaching een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een activiteit waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 9: Verplaatsing of annulering van groepsactiviteiten en maatwerk

1.         Trainingen, workshops, opleidingen of andere groepsactiviteiten van Mi Sook Coaching gaan alleen door als het minimum aantal deelnemers aanwezig is, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Mi Sook Coaching mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer(s).

2.         Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving of per e-mail met ontvangstbevestiging van Mi Sook Coaching om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een activiteit op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Mi Sook Coaching en haar opdrachtgever onverkort van kracht.

3.         Verplaatsing of annulering door de opdrachtgever van met Mi Sook Coaching overeengekomen groepsactiviteiten of maatwerk kan alleen in overleg en schriftelijk of per e-mail met ontvangstbevestiging van Mi Sook Coaching plaatsvinden.

4.         Wanneer de groepsactiviteit of het maatwerk bestaat uit meerdere bijeenkomsten is verplaatsing of annulering door de opdrachtgever kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

5.         Bij annulering door de opdrachtgever tussen zes en vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is Mi Sook Coaching gerechtigd om naast een bedrag van € 125,= administratiekosten, de reeds gemaakte (on)kosten en een bedrag van 15% van het overeengekomen honorarium bij de opdrachtgever in rekening te brengen voor de oorspronkelijk besproken data. Onder gemaakte kosten vallen ook eventuele locatiekosten en de kosten van inhuur van derden. Bij maatwerk kunnen tevens de gemaakte ontwikkelkosten in rekening worden gebracht.

6.         Bij verplaatsing door de opdrachtgever tussen zes en vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is Mi Sook Coaching gerechtigd om naast een bedrag van € 125,= administratiekosten, de reeds gemaakte (on)kosten, waaronder eventuele locatiekosten en kosten inhuur van derden, bij de opdrachtgever in rekening te brengen voor de oorspronkelijk besproken data.

7.         Bij annulering door de opdrachtgever tussen vier weken en één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst, is Mi Sook Coaching gerechtigd om naast een bedrag van € 125,= administratiekosten,  de reeds gemaakte (on)kosten en een bedrag van 50% van het overeengekomen honorarium bij de opdrachtgever in rekening te brengen voor de oorspronkelijk besproken data. Onder gemaakte kosten vallen ook eventuele locatiekosten en de kosten van inhuur van derden. Bij maatwerk kunnen tevens de gemaakte ontwikkelkosten in rekening worden gebracht.

8.         Bij verplaatsing door de opdrachtgever tussen vier weken en één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst is Mi Sook Coaching gerechtigd om naast een bedrag van € 125,= administratiekosten, de reeds gemaakte (on)kosten en een bedrag van 25% van het overeengekomen honorarium  bij de opdrachtgever in rekening te brengen voor de oorspronkelijk besproken data. Onder gemaakte kosten vallen ook eventuele locatiekosten en de kosten van inhuur van derden.

9.         Bij annulering door de opdrachtgever binnen één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst, of tussentijds, is Mi Sook Coaching gerechtigd om naast een bedrag van € 125,= administratiekosten,  de reeds gemaakte kosten en een bedrag van 100% van het overeengekomen honorarium bij de opdrachtgever in rekening te brengen voor de geannuleerde oorspronkelijk besproken data. Onder gemaakte kosten vallen ook eventuele locatiekosten en de kosten van inhuur van derden. Bij maatwerk kunnen tevens de gemaakte ontwikkelkosten in rekening worden gebracht.   

10.      Bij verplaatsing door de opdrachtgever binnen één week voor aanvang van de betreffende bijeenkomst(en) is Mi Sook Coaching gerechtigd om naast een bedrag van € 125,= administratiekosten, de reeds gemaakte kosten en een bedrag van 50% van het overeengekomen honorarium  bij de opdrachtgever in rekening te brengen voor de oorspronkelijk besproken data. Onder gemaakte kosten vallen ook eventuele locatiekosten en de kosten van inhuur van derden.

Artikel 10: Verplaatsing of annulering van coaching en andere individuele activiteiten

1.         Verplaatsing of annulering door de opdrachtgever van met Mi Sook Coaching overeengekomen coaching en en/of andere individuele (begeleidings)activiteiten kan alleen in overleg en schriftelijk of per e-mail met ontvangstbevestiging van Mi Sook Coaching plaatsvinden.

2.         Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere individuele (begeleidings)activiteiten tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Mi Sook Coaching gerechtigd bij de opdrachtgever de gemaakte kosten en 50% van het overeengekomen honorarium voor de betreffende activiteit in rekening te brengen. Onder gemaakte kosten vallen ook eventuele locatiekosten en de kosten van inhuur van derden.

3.         Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere individuele (begeleidings)activiteiten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Mi Sook Coaching gerechtigd bij de opdrachtgever de gemaakte kosten en 100% van het overeengekomen honorarium voor de betreffende activiteit in rekening te brengen. Onder gemaakte kosten vallen ook eventuele locatiekosten en de kosten van inhuur van derden.  

Artikel 11: overmacht

1.         Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

2.         Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

3.         Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 12: Betaling en incassokosten

1.         Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn (uitgezonderd voor een particulier, deze betaalt contant bij elke sessie) op de wijze en in de valuta als opgegeven in de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2.         Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in gebreke, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In dat geval heeft Mi Sook Coaching het recht alle werkzaamheden voor de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder enig recht voor de opdrachtgever op schadevergoeding.

3.         Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd, evenals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen.

4.         In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Mi Sook Coaching en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Mi Sook Coaching onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.         Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.         Als van Mi Sook Coaching meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen), kan Mi Sook Coaching voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid eisen.

7.         Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Mi Sook Coaching daartoe aanleiding geeft, is Mi Sook Coaching gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Mi Sook Coaching te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Mi Sook Coaching gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Aarnoud de Vries Coaching uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.         Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Mi Sook Coaching hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 13: aansprakelijkheid

1.         Mi Sook Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Mi Sook Coaching.

2.         Mi Sook Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mi Sook Coaching is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

3.         De aansprakelijkheid van MI Sook Coaching is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mi Sook Coaching voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Mi Sook Coaching uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

4.         Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering als bedoeld in het vorige lid, overgaat, is de aansprakelijkheid van Mi Sook Coaching beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 2.500.

5.         Alle aanspraken van opdrachtgever die niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade zijn ingediend bij Mi Sook Coaching, vervallen door verjaring.

Artikel 14: Vrijwaringen

1.         Opdrachtgever vrijwaart Mi Sook Coaching voor vorderingen van derden (daaronder begrepen door Mi Sook Coaching ingeschakelde derden) wegens schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever aan Mi Sook Coaching geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

2.         Opdrachtgever vrijwaart Mi Sook Coaching voor vorderingen van derden (daaronder begrepen door Mi Sook Coaching ingeschakelde derden) wegens schade die is veroorzaakt in verband met de uitvoering van de overeenkomst, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 15: Elektronische communicatie en dataverkeer

1.         Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen de opdrachtgever en Mi Sook Coaching door middel van e-mail met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen).

2.         Een e-mailbericht wordt geacht te zijn ontvangen als de afzender een bericht van ontvangst heeft ontvangen of anderszins van ontvangst van het bericht blijkt.

3.         Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van een e-mail met ontvangstbevestiging, wordt uitsluitend bedoeld een e-mail waarvan de afzender een bericht van ontvangst van Mi Sook Coaching heeft ontvangen.

Artikel 16: intellectuele eigendom en auteursrechten

1.         De bij de uitvoering van de overeenkomst door Mi Sook Coaching aan de opdrachtgever en/of deelnemers geleverde producten en/of diensten, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

2.         Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op producten en/of diensten die bij uitvoering van de overeenkomst door Mi Sook Coaching zijn geleverd aan de opdrachtgever, is en blijft Mi Sook Coaching houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 17: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

1.         Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.         Als Mi Sook Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Mi Sook Coaching zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mi Sook Coaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 18: persoonsgegevens

1.         Door het aangaan van een overeenkomst met Mi Sook Coaching wordt aan Mi Sook Coaching toestemming verleend voor (automatische) bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Mi Sook Coaching uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Artikel 19: Geschillenbeslechting

1.         Op iedere overeenkomst tussen Mi Sook Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2.         Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Mi Sook Coaching gevestigd is.

Artikel 20: Reparatieclausule nietigheden

1.         Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet afdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst volledig van toepassing.

2.         Als op een of meerdere bepalingen in de overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de overeenkomst onverminderd van kracht. De intentie van partijen met betrekking tot de bepaling of bepalingen waarop geen beroep kan worden gedaan, blijft zoveel mogelijk in stand.